O projekcie

Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka - Przemysł

Projekt pt. "Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka - Przemysł" realizowany jest w ramach programu DIALOG przez konsorcjum czterech czołowych w Polsce jednostek badawczych o wysokim potencjale naukowym:

  • Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

  • Polską Akademię Nauk, Instytut Fizyki 

  • Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny

  • Politechnikę Warszawską, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii  

Warunkiem rozwoju gospodarki wiedzy opartej na innowacjach jest współpraca oraz budowanie relacji pomiędzy sektorami: biznesu i nauki przy zaangażowaniu i wsparciu sektora publicznego. Współczesne trendy obserwowane w wysokorozwiniętych państwach wskazują na coraz silniejszy proces powiązań obu w/w środowisk w zakresie tworzenia nowoczesnych gospodarek. Dynamiczny postęp technologiczny, globalizacja, problem narastającej „luki” kompetencyjnej kapitału intelektualnego, szybki dostęp do informacji/wiedzy stają się głównymi determinantami nowych trendów ekonomicznych wykorzystujących filozofię kultury otwartych innowacji czy też „sharing economy”. Budowanie kapitału relacji a więc, „sieciowanie” staje się ekonomiczną i społeczną koniecznością, pozwalając na optymalizację procesów biznesowych, kreowanie nowych trendów: społecznych,  rozwiązań naukowych czy też technologicznych, itd.

Projekt pozwoli wdrożyć ponadregionalną platformę (zarówno w formie elektronicznej na stronie projektu jak i poprzez zawarte umowy partnerskie) do budowy współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi o ugruntowanej pozycji (w szczególności AGH, Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Fizyki PAN w Warszawie) jak również nowoutworzonego Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (listopad 2015 r.), jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie własnością intelektualną i współpracą z otoczeniem zewnętrznym, optymalizację wspólnych działań (poprzez m.in.: audyt - inwentaryzację najnowszych osiągnięć u partnerów, zdefiniowanie wiodących specjalizacji, konsolidację wspólnej oferty – zbudowanie wartości rynkowej z uwzględnieniem aktywności na rzecz umiędzynarodowienia, wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy wewnątrz konsorcjum, itd.) w celu zwiększenia efektywności współpracy z przemysłem zarówno w kraju oraz z zagranicy.

Opracowanie i implementowanie u partnerów innowacyjnych narzędzi transferu technologii obejmuje identyfikację dziedzin i technologii z potencjałem wdrożeniowym zwiększającym konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych w najbliższych latach, wypracowanie „dobrych praktyk” transferu technologii z nauki do przemysłu w określonych w niniejszym projekcie  dziedzinach oraz uruchomienie skutecznych ścieżek bilateralnego porozumienia Nauka (innowacje) – Przemysł (innowacyjny).